Fillimisht llogaritet qiraja e përgjithshme vjetore për të gjithë objektin, duke shumëzuar me 3% koston totale që ka dalë nga llogaritjet e para. Më pas llogaritet përqindja që zë sipërfaqja e çdo apartamenti ndaj sipërfaqes totale të ndërtimit. Përqindja, që rezulton nga ky veprim, shumëzohet me vlerën e përgjithshme vjetore të qirasë, siç u llogarit më sipër. Vlera, që rezulton nga veprimi, pjesëtohet me numrin 12. Banesat e blera Për banesat sociale që blihen në treg, masa e qirasë llogaritet në bazë të vlerës së blerjes së banesës në treg.

Në këtë vlerë përfshihen vlera e investimit për blerjen e banesës; shpenzimet për riparime; kostoja për regjistrimin e pronës; taksat dhe tarifat e aplikueshme; çdo shpenzim tjetër i paparashikuar. Në rastin kur në katet e para të objektit të ndërtuar janë parashikuar mjedise shërbimi, qiraja e tyre, në varësi të destinacionit, mund të përcaktohet sipas nivelit të qirave të objekteve të ngjashme në treg. Për çdo objekt të ri që ndërtohet, adaptohet ose blihet në treg, masa e qirasë llogaritet vetëm një herë dhe miratohet me vendim të këshillit të njësisë së vetëqeverisjes vendore.

  1. Ky nivel qiraje përdoret deri në fund të muajit janar të vitit pasardhës. Çdo vit, niveli i qirasë së miratuar nga këshilli i njësisë së vetëqeverisjes vendore shumëzohet me indeksin e ndryshimit të çmimeve të konsumit dhe miratohet nga këshilli i njësisë së vetëqeverisjes vendore. Ky vendim shfuqizon atë të datës 24.2.2010, të Këshillit të Ministrave “Për metodikën e llogaritjes së masës së qirasë, kur banesat sociale me qira financohen nga buxheti i shtetit ose buxheti i bashkive apo nga kombinimi i të dyjave” dhe hyn në fuqi pas botimit në “Fletoren Zyrtare”.

Leave a Reply

Adresa juaj email s’do të bëhet publike. Fushat e domosdoshme janë shënuar me një *

*